Oferta Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie

Oferta poradni skierowana do przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji działających w obszarze powiatu włodawskiego obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022. 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włodawie jest poradnią specjalistyczną. Diagnozuje i wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidzących, słabowidzących, niepełnosprawnych ruchowo, w tym z afazją, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym, z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, jak również orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD).

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włodawie decyzją Lubelskiego Kuratora Oświaty jest wpisana na listę placówek specjalistycznych, które posiadają uprawnienia do wydawania wyżej wymienionych dokumentów. 

Oferta Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włodawie dotyczy bezpośredniej możliwości wspierania dzieci i młodzieży na terenie poradni oraz ich rodziców i nauczycieli w realizacji zadań na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz placówek pomocowych działających na rzecz dziecka i rodziny, a wymienione zadania wpisują się w kierunki Polityki Oświatowej Państwa przewidziane do realizacji w roku szkolnym 2021/2022, jak również są odpowiedzią na zapotrzebowanie środowisk szkolnych i poszczególnych grup odbiorców. 

Zakres oferty: 

1. Specjalistyczna diagnoza:

 • dojrzałości szkolnej, 
 • trudności szkolnych, 
 • uzdolnień poznawczych, 
 • zaburzeń rozwojowych, 
 • zaburzeń mowy, 
 • związana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
 • profilaktyczne – przesiewowe badanie słuchu i wzroku u dzieci od 6 roku życia,
 • psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna na potrzeby orzecznictwa i pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie poradni, domu rodzinnego oraz placówek oświatowych,
 • obserwacja funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku wychowania 
  i nauczania,
 • wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych 
  kształceniem specjalnym, 
 • Mobilny Zespół Konsultacyjny – konsultacje specjalistów poradni z uczniami, 
  rodzicami i nauczycielami na terenie placówek (według zgłoszonego zapotrzebowania),
 • diagnoza sytuacji wychowawczej w klasie. 

2. Terapia: 

 • psychologiczna i socjoterapia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, 
  zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z rodzin dotkniętych problemem 
  alkoholowym i przemocą domową,
 • logopedyczna, w tym, m.in. indywidualne i grupowe zajęcia terapii logopedycznej dla 
  dzieci z różnymi rodzajami zaburzeń mowy oraz grupowe warsztaty logorytmiczne dla 
  przedszkolaków,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym:
 • indywidualne i grupowe zajęcia ogólnorozwojowe stymulujące rozwój 
  poznawczy, percepcyjny i społeczny,
 • zajęcia dla dzieci z rozpoznaną dysleksją rozwojową,
 • dla dzieci i młodzieży ujawniającej trudności w zachowaniu, w tym 
  z tendencją do uzależnień 
 • indywidualne i grupowe zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – 
  społeczne, 
 • Trening Zastępowania Agresji, w tym: trening umiejętności prospołecznych, 
  trening kontroli złości, trening wnioskowania moralnego i wartościowania, 
 • zajęcia EEG – Biofeedback, 
 • trening twórczości - zajęcia rozwijające kreatywność, 
 •  zajęcia dla dzieci nieśmiałych. 
 • wparcie terapeutyczne rodzin - porady i konsultacje, 
 • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. 

3. Zajęcia rozwijające: 

 •  kompetencje kluczowe, w tym: samodzielność, kreatywność, innowacyjność, 
  przedsiębiorczość, 
 • treningi twórczego myślenia dla dzieci i młodzieży, 
 •  warsztaty uczenia się i szybkiego zapamiętywania, 
 •  związane z trudnościami adaptacyjnymi, 
 •  wychowanie do wartości (odpowiedzialności, szacunku, tolerancji itp.), 
 • zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. 

4. Zajęcia z zakresu profilaktyki: 

 • uzależnień, 
 • bezpiecznego i celowego wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

5. Mediacje:

 • rodzinne, 
 • szkolne, 
 • rówieśnicze. 

6. Porady i konsultacje indywidualne w ramach bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom, rodzicom i nauczycielom. 
7. Specjalistyczne działania w trybie interwencyjnym. 
8. Sieć wsparcia dla nauczycieli i pracowników oświaty. 
9. Inne formy wspierania działalności przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków oraz placówek pomocowych działających na rzecz dziecka i rodziny, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. 

Z uwagi na możliwość wystąpienia sytuacji, gdy zapotrzebowanie poszczególnych szkół/placówek/instytucji będzie przekraczać opisany powyżej zakres, proponuje się indywidualny kontakt osoby odpowiedzialnej za organizację zapotrzebowania z dyrektorem poradni. 

Dodatkowo w związku ze zmianami wprowadzonymi w zapisach prawa oświatowego i licznymi wątpliwościami dotyczącymi wydawania orzeczeń i opinii, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie uruchomiła adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zachęcamy Państwa do kierowania na podany adres pytań w wyżej wymienionym zakresie. 

KORZYSTANIE Z USŁUG PORADNI JEST DOBROWOLNE I BEZPŁATNE. 
Zapraszamy !!! 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie

Partyzantów 17
22-200 Włodawa

tel/fax.: 82 572 12 71
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat poradni jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Godziny Pracy

Pracownicy Pedagogiczni:

 • Poniedziałek - od 8.00 do 17.00
 • Wtorek - od 8.00 do 17.00
 • Środa - od 8.00 do 17.00
 • Czwartek - od 8.00 do 17.00
 • Piątek - od 8.00 do 17.00